นายพิเชฐร์ วันทอง

ผอ.สพป.สิงห์บุรี

นางสางวารุณีย์ บุญคง

รองผอ.สพป.สิงห์บุรี

นางสาวสมปอง สักการะ

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางรุ่งทิพย์ กันภัย
นักวิชาการศึกษา
นางบุญประกอบ ชีวะธรรม
นักวิชาการศึกษา
นางสาวบุศรินทร์ บุญรอด
นักวิชาการศึกษา
นางสาวพัฒน์สิตา อธิพัฒน์เมธา
นักวิชาการศึกษา
นายสุทธิ ชื่นชม
นักวิชาการศึกษา
ว่าที่ร.อ.พงศกร พันแสน
นักวิชาการศึกษา
นางพัฒน์นรี สิงห์โต
เจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
นางสาวเจนจิรา พาใจอ่อน
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่