นที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายสยาม สุ่มงาม รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรีและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ติดตาม จัดเก็บข้อมูลและดูแลช่วยเหลือนักเรียน เด็กชายศุภกร คงมลายู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสิงห์ อ.ค่ายบางระจัน ตามนโยบาย "พาน้องกลับมาเรียน โดยมีนายอนุพงษ์ คล้องการ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมมอบบ้านให้นักเรียน ตามโครงการ “บ้านเติมสุข สู่ลูก สพป.สิงห์บุรี” ด้วยนโยบาย ๔ มี ๕ ต้อง วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมมอบบ้านให้กับ ด.ญ.เพียงฟ้า ฟักขาว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเด็กชายฟ้าลั่น ฟักขาว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี ตามโครงการ บ้านเติมสุข สู่ลูก สพป.สิงห์บุรี” ด้วยนโยบาย 4 มี 5 ต้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก ไม่มีบ้านหรือที่อยู่อาศัยที่มั่นคงของตนเอง หรือมีบ้านที่ชำรุด เสียหาย จนทำให้มีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้มีบ้านที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง มีความปลอดภัย มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ให้นักเรียน ส่งเสริมสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งได้รับความร่วมแรงร่วมใจในการสร้างบ้านจากลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมคณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มอบสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้นักเรียนอีกด้วย โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำชุมชน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี โดยมีนางสาวบุศรินทร์ บุญรอด ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสุจริตทุกโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 91 คน คณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตของ สพฐ.

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายสยาม สุ่มงาม รองผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะวิจัยในประเด็นของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านคูเมือง ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่อง ในดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะของโรงเรียนในสังกัด ตามคู่มอแนวทางการบริหารจัดการขยะด้วยนโยบาย 4 มี 5 ต้อง


วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายสยาม สุ่มงาม รองผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะวิจัยในประเด็นของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงพื้นที่โรงเรียนชุมชนวัดม่วง ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องในดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะของโรงเรียนในสังกัด ตามคู่มิอแนวทางการบริหารจัดการขยะด้วยนโยบาย 4 มี 5 ต้อง


วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมอัจฉริยภาพของนักเรียนในสถานการณ์ Covid-19 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี ประธานกลุ่มโรงเรียน 13 กลุ่ม บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการถอดบทเรียนในรูปแบบวิจัยและสังเคราะห์นวัตกรรมความดี(Virtue Innovation Model)ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ตามโครงการ พัฒนายุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยมอบ ให้ท่านรองสยาม สุ่มงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นหัวหน้าคณะทำงานโครงการพัฒนายุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ดำเนินการถอดบทเรียน และทีมงาน ของโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี โรงเรียนต้นแบบยุวทูตความดี ที่ร่วมให้ข้อมูลในการถอดบทเรียน


วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสนทนากลุ่ม Focus Group Discussion คู่มือ แนวทางการบริหารจัดการขยะ ด้วยนโยบาย 4 มี 5 ต้อง สำหรับโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี


วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี มอบหมายให้ นายสยาม สุ่มงาม รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวิจัยในประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี เพื่อเป็นการสร้างแนวทางปลูกจิตสำนึก และความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป้นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานและบุคลากรในสังกัด

วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2564 นายสยาม สุ่มงาม ประธานคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออกประเมิน เชิงประจักษ์โรงเรียนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้แทนเขตพื้นที่ การศึกษา เข้าร่วมคัดเลือกในระดับภาค จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าอิฐ โรงเรียนโพธิ์ทะเลสามัคคี โรงเรียนวัดชะอมสามัคคี และโรงเรียน วัดคีม

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการคัดเลือกครุต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออกประเมินเชิงประจักษ์เพื่อคัดเลือกผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกฯ ในระดับภาค ซึ่งมีครูในสังกัดสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นครูต้นแบบจำนวน 3 ราย ได้แก่ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 นางสาวจาริตา คชาโชติ โรงเรียนวัดวังกะจับ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 นางสาวชลนี เทพวงศ์โรงเรียนวัดสิงห์ และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ นางสายสมร สิงห์พันธุ์ โรงเรียนวัดท่าอิฐ

วันที่ 14 15 และ16 มิถุนายน 2564 นางสาวสมปอง สักการะ ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางรุ่งนภา สังสอาด ศึกษานิเทศกืชำนาญการพิเศษ ได้นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมวันเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนสังกัดอำเภอ เมืองสิงห์บุรี แบบออนไลน์ จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดจักรสีห์ โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ (มิตรภาพ ที่ 133) โรงเรียน วัดศรีสาคร โรงเรียนวัดตึกราชา โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม และโรงเรียนวัดพรหมสาคร

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี มอบหมายให้นายสยาม สุ่มงาม รองผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วยนางสาวสมปอง สักการะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและทีมฉก.ชน.สพป.สิงห์บุรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดม่วงพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินจากกองทุนปันน้ำใจ สพป.สิงห์บุรี ให้กับครอบครัวและนักเรียน ที่ได้รับความเดือดร้อน มีฐานะยากจนอาศัยอยู่กับ ตายาย ที่ป่วยเป็นมะเร็ง รวมทั้งหมด 10 คน


วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา09.00น.นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวิจัยในประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี เพื่อเป็นการสร้างแนวทางปลูกจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานและบุคลากรในสังกัด


วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา และจักรยาน (ยืมเรียน) ของนักเรียนในสังกัดสพป.สิงห์บุรี ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ จาก คณะน้องใหม่จุฬาฯ รุ่นปี 2514 นำโดยนายประชา เตรัตน์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ณ บริเวณ หน้าศาลากลาง (หลังเดิม) (ร.ศ. 130) ถนนวิไลจิตต์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี


วันที่ 8 เม.ย. 2564 นางสาวสมปอง สักการะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ติดตามการดำเนินงาน ให้คำแนะนำ และเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนเสมอภาค โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย และโรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง

วันที่ 7 เม.ย. 2564 นางสาวสมปอง สักการะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ติดตามการดำเนินงาน ให้คำแนะนำ และเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนเสมอภาค โรงเรียนวัดถอนสมอ และโรงเรียน วัดพิกุลทอง
วันที่ 2 เม.ย. 2564 นางสาวสมปอง สักการะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ติดตามการดำเนินงาน ให้คำแนะนำ และเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนเสมอภาค โรงเรียนวัดโคปูน และโรงเรียนบ้านเก่าวันที่ 1 เม.ย. 2564 นางสาวสมปอง สักการะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ติดตามการดำเนินงาน ให้คำแนะนำ และเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนเสมอภาค โรงเรียนวัดบ้านจ่าฯ และโรงเรียนอนุบาลบางระจัน


วันที่ 31 มีนาคม 2564 (ภาคเช้า) ดร.สยาม สุ่มงาม รองผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของโรงเรียนวัดกลาง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ที่ได้รับการสนับสนุนงานประมาณจากเงินดอกผลกองทุน เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประถมศึกษา


วันที่ 31 มีนาคม 2564 (ภาคบ่าย) ดร.สยาม สุ่มงาม รองผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนวัดกลาง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ที่ได้รับการสนับสนุนงานประมาณจากเงินดอกผลกองทุน เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประถมศึกษา


วันที่ 30 มีนาคม 2564 นางสาวสมปอง สักการะ ผุ้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ติดตามการดำเนินงาน ให้คำแนะนำ และเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนเสมอภาค โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง และโรงเรียนวัดตุ้มหู


วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สยาม สุ่มงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ การจัดทำคู่มือมาตรการในการป้องกันและแนวปฏิบัติในการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อเป็นมาตรการป้องกันเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา


วันที่ 26 มีนาคม 2564 (ภาคบ่าย) ดร.สยาม สุ่มงาม รองผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนวัดคีม อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ที่ได้รับการสนับสนุนงานประมาณจากเงินดอกผลกองทุน เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประถมศึกษา


วันที่ 26 มีนาคม 2564 (ภาคเช้า)ดร.สยาม สุ่มงาม รองผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วย คณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนวัดแหลมคาง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ที่ได้รับการสนับสนุนงานประมาณจากเงินดอกผลกองทุน เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประถมศึกษาวันที่ 24 มีนาคม 2564(ภาคเช้า) ดร.สยาม สุ่มงาม รองผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนวัดศรัทธาภิรม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ที่ได้รับการสนับสนุนงานประมาณจากเงินดอกผล กองทุน เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประถมศึกษา


วันที่ 24 มีนาคม 2564 (ภาคบ่าย) ดร.สยาม สุ่มงาม รองผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน วัดประโชติการาม ที่ได้รับการสนับสนุนงานประมาณจากเงินดอกผล กองทุน เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประถมศึกษา


เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วย นายนิรุตต์ เข็มเงิน รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี นางสาวสมปอง สักการะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากร สพป.สิงห์บุรี เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ เด็กหญิงณัชนันท์ ศาสนสน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ณ บ้านเลขที่ 10/1 ม.7 ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี้ ในการนี้สพป.สิงห์บุรี ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จากกองทุนปันน้ำใจ สพป.สิงห์บุรี ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรในสังกัด สพป.สิงห์บุรี ที่ได้รับอุบัติภัย


วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา13.30 น.นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรีมอบหมายให้ นายนิรุตต์ เข็มเงิน รองผอ.สพป.สิงห์บุรี นายเด่นเชิงชาย คร้ามแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประโชติการาม นางสาวสมปอง สักการะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรสพป.สิงห์บุรีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเด็กชายพงษ์นรินทร์ ยวงเงิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ โรงเรียนวัดประโชติการามซึ่งได้รับความยากลำบากในการดำรงชีวิตประจำวันด้วยการดูแลแม่ที่พิการป่วย ติดเตียงและปู่ที่มีอายุมากและพิการ ในการนี้ สพป.สิงห์บุรี ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากกองทุนปันน้ำใจ สพป.สิงห์บุรี และร่วมให้การต้อนรับนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมคณะซึ่งลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบทุนการศึกษาและสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับเด็กชายพงษ์นรินทร์ ยวงเงิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดประโชติการาม ในวันดังกล่าวอีกด้วย
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรีมอบหมายให้ ดร.สยาม สุ่มงาม รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วย นางสาวสมปอง สักการะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากร สพป.สิงห์บุรี เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ เด็กชายธงรบ พึงพา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ณ บ้านเลขที่ 88/1 ม.5 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี ซึ่งบ้านพักได้รับความเสียหายเกิดเพลิงไหม้ สพป.สิงห์บุรี ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จาก กองทุนปันน้ำใจ สพป.สิงห์บุรี ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรในสังกัดสพป.สิงห์บุรี ที่ได้รับอุบัติภัย ในการนี้ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยนางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีและคณะลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ประสบ อัคคีภัยพร้อมมอบเงินช่วยเหลือและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด
วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี คณะกรรมการรับนักเรียน ประกอบด้วย นายสยาม สุ่มงาม รองผอ.สพป.สิงห์บุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) นางสาวสมปอง สักการะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและว่าที่ร้อยเอกพงศกร พันแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี มอบหมายให้ดร.สยาม สุ่มงาม รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วย นางสาวสมปอง สักการะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากร สพป.สิงห์บุรี เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจเด็กชายพงศกร ม่วงกร นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียน วัดประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ณ บ้านเลขที่ 31/2 ม.4 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ซึ่งบ้านพักได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ ในการนี้ สพป.สิงห์บุรี ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากกองทุนปันน้ำใจ สพป.สิงห์บุรี
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วย ดร.สยาม สุ่มงาม รองผอ.สพป.สิงห์บุรี นางสาวสมปอง สักการะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัด การศึกษา และบุคลากรสพป.สิงห์บุรี ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ เด็กหญิงธันวรัตน์ สีทรง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ณ บ้านเลขที่ 17 ม.2 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ซึ่งประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทำให้ทุพพลภาพสมองได้รับการกระทบกระเทือนแขนและขาบริเวณซีกขวาไม่มีแรงไม่สามารถพูดได้ ในการนี้ สพป.สิงห์บุรี ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากกองทุนปันน้ำใจ สพป.สิงห์บุรี
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี ได้พบปะ เยี่ยมให้กำลัง คณะครู นักเรียน ที่ส่งโครงงานเข้ารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีในการประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 (ระดับประเทศ) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี โดยโรงเรียน ที่ส่งโครงงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ฯ จำนวน 9 โครงงาน
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี มอบหมายให้ดร.สยาม สุ่มงาม รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาวางพวงหรีดเคารพศพและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนายวิชรพล วงษะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ณ วัดกลางพรหมนคร อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี