วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น.นายวิทยา ยางสุด     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มอบหมายให้นางสาวเรนิษรา ภู่อ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เดินทางไปเยี่ยมเด็กหญิงปาณิศา ม่วงฉิ่ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นักเรียนโรงเรียนวัดพรหมสาคร เนื่องจากครอบครัวมีความยากจน ประสบปัญหาด้านสุขภาพและมีความยากลำบากในการดำรงชีวิต พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และ มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ณ บ้านพักเลขที่ 9849 หมู่ที่ 4 ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี


วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน โครงการอุปการะเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบทุนการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2566/67โดยในพื้นที่โครงการอุปการะเด็กซี.ซี.เอฟ. จังหวัดสิงห์บุรี มีเด็กและเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งหมด จำนวน 269 คนจากโรงเรียนในสังกัดสพป.สิงห์บุรี จำนวน 12 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 631,000 บาท (หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยได้รับเกียรติจาก นายปรีชา ดิลกพรเมธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน       ในพิธีฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 (ห้องใหญ่) สพป.สิงห์บุรี


วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายวิทยา ยางสุด  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มอบหมายให้นางสาวเรนิษรา ภู่อ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนวัดประสิทธิ์คุณากร จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1.เด็กชายศรคม แช่มภักดิ์  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 2.เด็กหญิงวรพิชชา แช่มภักดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ3.เด็กชายศรกล้า แช่มภักดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เนื่องจากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้าน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนจากกองทุนปันน้ำใจ สพป.สิงห์บุรี จำนวน 3,000 บาท พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่นักเรียน            ในเบื้องต้น

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีมอบหมายให้นางสาวเรนิษรา ภู่อ่อน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ครั้งที่ 1/2567 เพื่อร่วมกันพิจารณาองค์ประกอบด้านข้อมูลในประเด็นตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10 ว่าควรปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามบริบทของเขตพื้นที่หรือยึดตามเกณฑ์ของ สพฐ. โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม  ชั้น 3 (ห้องเล็ก) สพป.สิงห์บุรี

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายสยาม สุ่มงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนักเรียนจำนวน 50 คน ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 จัดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสิงห์บุรี ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์สนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน ซึ่งมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อเดือนธันวาคม 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน