Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

คำปฎิญญา #การอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติและการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมSTRONGจิตพอเพียงความอายและไม่ทนต่อการทุจริต

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 นางสาววารุณีย์ บุญคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสานต่อที่พ่อทำ จิตอาสา สร้างโรงเรียนด้วยเกษตรอินทรีย์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเรืองเดช ประชานุเคราะห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี เด็กชายภัทราวุธ ตรีสมุทร นักเรียนโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล ประธานสภานักเรียน สพป.สิงห์บุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง และคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือ ที่เห็นสมควรเสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืนประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการ การจัดงาน "วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" ประจำปี 2562 เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจในการสวนสนามและการจัดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี

สำนักงานลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี โดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี จัดงาน “วันคล้ายสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒” วันจันทร์ ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน พิธีวันคล้ายสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ดร.พิเชฐรื วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ การจัดงาน "วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" ประจำปี 2562 เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี