วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 นายสยาม สุ่มงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมมอบสิ่งของจำเป็นให้ จำนวน 2 ราย คือ เด็กชาย นที คำนวน ชั้น ป.1
โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ ครูประจำชั้น ครูนัชชา สุขมาก ผู้อำนวยการโรงเรียน นายจิตวิทย์ มุสิกะสินธุ์ และ ด.ญ.วรรณิดา ชัยทิพย์ปัญญา ป.6 โรงเรียนวัดยาง  รักษาการ ผอ.โรงเรียน นางจิราพร ดวงจรัส


วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายสยาม สุ่มงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนักเรียนจำนวน 50 คน ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 จัดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสิงห์บุรี ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์สนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน ซึ่งมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อเดือนธันวาคม 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 นางเกตุชญา วงษ์เพิก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง การปกครองอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 

สพป.สิงห์บุรี จัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายสยาม สุ่มงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นางสาวกุลธิดา อ่อนมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน สามารถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาได้ และน้อมนำหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทานไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยงานลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี จัดฝึกอบรมแบบไป-กลับ จำนวน 4 รุ่น ครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 4 มีสถานศึกษาเข้ารับการอบรม จำนวน 20 แห่ง ดังนี้ สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จำนวน 16 แห่งสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จำนวน 2 แห่ง สถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 2 แห่ง สถานศึกษาละ 2 คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 คน และผู้กำกับลูกเสือ 1 คน รวม 40 คน ด้านสถานที่ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรัทธาภิรม ให้ความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมของโรงเรียนวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 นายสยาม สุ่มงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประมวลผลและสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment:ITA Online) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี 


วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 นายสยาม สุ่มงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ การจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดพร้อมกันทั่วประเทศภายใต้คำขวัญ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติและให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานทำกิจกรรมร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และนำความรู้ที่ได้รับไปขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยจัด ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดหรือสถานที่ตามความเหมาะสมของจังหวัด กลุ่มเป้าหมายเป็นลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดละ 500 คน