Carousel imageCarousel imageCarousel imageนายพิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานพิธีประดับสัญลักษณ์สภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒สภานักเรียนร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันงดดื่มสุราCarousel imageนางสาวสมปอง สักการะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สิงห์บุรีลงพื้นที่เยี่ยมเด็กชายพงศกร  แจ่มใส นักเรียนชั้นป.5 โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส นางสาวสมปอง สักการะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด นำคณะกรรมการสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เข้าศึกษาดูงานสภานิติบัญญัตินางสาวสมปอง  สักการะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  69 ณ จังหวัดสุมทรปราการ

วันเสาร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการขยายผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ( ITA Online) และประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการจัดทำและนำเข้าข้อมูล Open Data Integrity and Transparency Assessment :OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ( ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สพป.สิงห์บุรี โดยมีนางสมปอง สักการะ ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากล่าวรายงาน

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางหรือมาตรการปรับลดค่าเทอมหรือขยายระยะเวลาชำระค่าเทอมของโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นารบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อหาแนวทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19) กับนักเรียนในโรงเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี ดร.สยาม สุ่มงาม รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี นางสาวสมปอง สักการะ ผอ.กล่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษา เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ เด็กชายชินวัตร ปิ่นแก้ว นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสาธุการาม ซึ่งบ้านพักเกิดความเสียหาย เนื่องจากพายุฤดูร้อน ในการนี้ ผอ.สพป.สิงห์บุรี ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และมอบเงินจำนวน 2,000 บาท จาก กองทุนปันน้ำใจ สพป.สิงห์บุรี ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรในสังกัด สพป.สิงห์บุรี ที่ได้รับอุบัติภัย

วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 นางสาวสมปอง สักการะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ นำบุคลากรในสังกัดทำกิจกรรมหน้าเสาธง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ทุกคนได้รับการกระตุ้นเตือนให้มีจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปฏิบัติทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน ในการนี้ ครูใหญ่ ได้ฝากในเรื่องการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูฝน การขับรถให้ระมัดระวังการเกิดอันตรายจากถนนลื่น

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสมปอง สักการะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางพัฒน์สิตา อธิพัฒน์เมธา นักวิชาการศึกษา สพป.สิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือระหว่างองค์กรของมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชน ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๑ - ๒ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ - ๒ ณ ห้องประชุมสำสักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.นางสาวสมปอง สักการะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ อำนวยการดำเนินงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๖ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมสานฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

วันที่ 29 มกราคม 2563 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี รับโล่เชิดชูเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ในที่ประประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่1/2563 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กทม. โดยได้รับเกียรติ จาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบโล่ห์และเป็นประธานในการประชุม

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวสมปอง สักการะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สิงห์บุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กชายพงศกร แจ่มใส นักเรียนชั้นป.5 โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ที่ประสบอุบัติเหตุและได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคในชีวิตประจำต่อไป

วันที่ 23 มกราคม 2563 นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักเรียนและคณะครู ได้มาติดตามสถานการณ์ กรณีมีการจับกุม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ชัย และเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียนทุกคน และได้แนะนำกระบวนการบริหารและจัดการเรียนการสอนตลอดจนการดูแลสภาพจิตใจของนักเรียน ได้ประสานสั่งการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้ทำงานประสานดูแลช่วยเหลือโรงเรียนอย่างใกล้ชิด รวมทั้งประสานนักจิตวิทยาเพื่อมาดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะให้การต้อนรับ

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายภูวินท์ สิงห์สัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท อินเตอร์เทรด ซูซูกิ จำกัด พร้อมคณะ ได้มอบทุนให้กับนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท ทุกโรงเรียน ๆ ละ 1 ทุน ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี ซึ่งเป็นการนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานการเดินวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 SUZUKI SINGBURI CHARITY RUN 2019 ซึ่งจัดโดย: บริษัท อินเตอร์เทรด ซูซูกิ จำกัด เพื่อมอบให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนด้านทุนทรัพย์ ในการนี้ นายภูวิน สิงห์สัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เทรด ซูซูกิ จำกัด ได้ฝากข้อคิดกับนักเรียน โดยฝากให้ตั้งใจเรียน เป็นเด็กดีของพ่อแม่ และเดินตามความฝันในอาชีพที่ตนเองรัก พร้อมทั้งมอบสมุดให้นักเรียนคนละ 1 แพค

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อ.เมือง จ.สิงห์บุรี โดยมีนายนิวัต เชื้อนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ที่สำคัญ ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อกระตุ้นสถานศึกษาให้ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านศิลปหัตถกรรม ดนตรี นาฎศิลป์ สิ่งประดิษฐ์ และด้านวิชาการ และคัดเลือกตัวแทนนักเรียนด้านศิลปหัตถกรรม ดนตรี นาฎศิลป์ สิ่งประดิษฐ์และด้านวิชาการ ไปเข้าร่วมประกวด แข่งขัน และร่วมแสดงผลงานในระดับภาคและระดับชาติต่อไป ในครั้งนี้ มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 3,434 คน จากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จำนวน 97 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จำนวน 1 โรงเรียน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสมปอง สักการะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางรุ่งทิพย์ กันภัย นักวิชาการศึกษาสพป.สิงห์บุรี ร่วมรับชมการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Teleconferen ชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี

“อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีมอบหมายให้นางสาวพัฒน์สิตา อธิพัฒน์เมธา นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมด้วย คณะครู นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล อำเภอพรหมบุรี ร่วมให้การต้อนรับ คณะจากโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะโภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจากการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโรงอาหารและจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียน โดยร่วมกับสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคนธัญบุรี

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็ปไซต์ให้แก่โรงเรียนในสังกัด เพื่อพัฒนาเว็ปไซต์และเตรียมการรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ( ITA Online ) ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดขั้นตอนการลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างและการรับรองเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์โดยคณะกรรมการ เป็นการรับรองของสถานศึกษาผ่านเว็ปไซต์ของสถานศึกษาเอง ผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะรู และบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 110 คน

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายนิวัต เชื้อนาค รอง.ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 นางสาวสมปอง สักการะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาพร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ” ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เหล่ากาชาด และองค์กร เข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง”

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปอง สักการะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สิงห์บุรี นำบุคลากรกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา ร่วมกิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ตามโครงการ ในการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “ทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ณ วัดสังฆราชาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาล ที่ 9

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางสาววารุณีย์ บุญคงรอง.ผอ.สพป.สิงห์บุรี และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้การต้อนรับ คณะจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดยท่าน ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข รอง ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารและครูโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ สังกัดสพป.สิงห์บุรี เพื่อใช้ประกอบในการขับเคลื่อนหลักสูตร“กิน อยู่ ดู ฟังเป็น”ด้านโภชนาการอาหาร ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี