VDO การประชุมต่างๆ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน.mp4
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้กับผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่างน้อยโรงเรียนละ ๑ คน เพื่อผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถดดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ