นายวิทยา ยางสุด

ผอ.สพป.สิงห์บุรี

นายสยาม สุ่มงาม

รองผอ.สพป.สิงห์บุรี

นางสาวสมปอง สักการะ

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางรุ่งทิพย์ กันภัย
นักวิชาการศึกษา
นางสาวบุศรินทร์ บุญรอด
นักวิชาการศึกษา
นางสาวพัฒน์สิตา อธิพัฒน์เมธา
นักวิชาการศึกษา
นายสุทธิ ชื่นชม
นักวิชาการศึกษา
ว่าที่ร.อ.พงศกร พันแสน
นักวิชาการศึกษา

นางสาวศศิมาภรณ์ งามสมทรัพย์

เจ้าหน้าที่ลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางสาวเจนจิรา พาใจอ่อน

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่