พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วย การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการรับนักเรียน เพื่อให้กระบวนการรับนักเรียน มีความเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล

พื่อให้การดำเนินงานรับนักเรียนสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้จัดทำนโยบายและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๖๔ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี ส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ผู้แทนหน่วยงานที่จัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๓ คน ได้แก่ นายกเทศมนตรี เมืองบางระจัน ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองสิงห์บุรี และนายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ

นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชั้น ๑ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีและ พิจารณาแผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ (๓ ปีบริบูรณ์) เพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ต่อไป