ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย รางวัลพระราชทานแก่นักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ฉบับที่ ๒